home | organisatie | contact | links | colofon | siteoverzicht
 
 
De WIG Nijmegen, belangenbehartiging op lokaal niveau
Interview met: Jos Kersten (directeur)
Organisatie: Werkgroep Integratie Gehandicapten (WIG)
Plaats: Nijmegen

Wat doet een lokaal gehandicaptenplatform zoal?
De Werkgroep Integratie Gehandicapten (WIG) houdt zich bezig met belangenbehartiging op een breed terrein: indicatiestelling (CIZ), WVG, wonen, toegankelijkheid, vervoer en in minder intensieve mate op arbeid en inkomen.
Daarnaast zijn we vraagbaak en meldpunt op al deze terreinen en eigenlijk voor alle zaken waar je als persoon met een lichamelijke functiebeperking in het dagelijks leven tegen aan kunt lopen. Een derde poot is voorlichting op scholen en een workshop cliŽntperspectief aan professionals die in hun beroep te maken hebben met mensen met een functiebeperking.
Tot slot geven we een tijdschrift uit, maar dat wordt eind dit jaar stopgezet, om al onze redactionele energie in een vernieuwde website te stoppen en een digitale nieuwsbrief.

Hoe doet de WIG dat, netwerken, nauw contact met de politiek en andere organisaties,en hoe bereik je de achterban?
Als belangenorganisatie hebben wij veel te maken met de gemeente. Op ons initiatief functioneert in Nijmegen sinds een aantal jaren het Platform Gehandicaptenbeleid Nijmegen. Hierin zijn alle organisaties die belangen behartigen voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap vertegenwoordigd, plus de ouderenbonden. Dit is een officieel adviesorgaan van het Nijmeegse college van b&w, dat gevraag en ongevraagd kan adviseren over het integrale gemeentelijke gehandicaptenbeleid. Het heeft ook een secretaris in dienst. We zitten dus dicht bij het vuur en hebben een formele positie. Daardoor kunnen we ons laten gelden. Daarnaast onderhouden we contacten met andere organisaties zoals MEE Gelderse Poort en SWON (welzijnswerk ouderen). Onze achterban bereiken we vooral via ons tijdschrift en onze website, maar we vinden dat dat beter moet. We willen zichtbaarder worden en daardoor ons bereik vergroten.

Ben je er nou voor de gemeente om hun te adviseren over gehandicaptenbeleid, of zijn jullie er primair voor de gehandicapten in de stad?
Die twee zaken sluiten op elkaar aan. Het een kan niet zonder het ander. .

Wat is er zoal bereikt de laatste 4 jaar, en hoe is jullie invloed op gemeentelijk beleid?
Bij het laatste college-akkoord hebben we door lobbyen bereikt dat er een half miljoen euro beschikbaar werd gesteld voor een Stimuleringsfonds Toegankelijkheid in Nijmegen. Zo?n fonds is uniek in Nederland, zover ik weet. En tevens is in dat akkoord uitgesproken om een persoonsgebonden budget voor de WVG in te voeren. Dat is inmiddels ook gerealiseerd voor vervoersvoorzieningen (rolstoel, driewielfiets, scootmobiel). Daarnaast hebben we dreigende bezuinigingen op de WVG, onder meer op de vergoeding voor vervoerskosten, weten af te wenden.
Ook hebben we nog invloed uitgeoefend op de indicatiestelling voor de WVG ťn op het programma van eisen bij de aanbesteding van de Regiotaxi, het systeem voor collectief aanvullend openbaar vervoer in de regio Arnhem-Nijmegen.

Wat gaan jullie met de komende verkiezingen doen?
Wij zetten in op het aanstellen van een Toegankelijkheidsfunctionaris, zoals Sittard die ooit heeft gekend, om structureel aandacht te besteden aan de toegankelijkheid van de openbare ruimte en gebouwen binnen het gemeentelijk apparaat. Daaronder valt dus ook de hele keten van het stedenbouwkundige tot degenen die het werk uiteindelijk uitvoeren.
Uiteraard zullen we ook hier gevraagd en ongevraagd adviseren.
Als laatste belangrijke punt pleiten we voor het handhaven van het huidige voorzieningenniveau WVG in de WMO, het opnemen van de keuring voor gehandicaptenparkeerkaart in de WVG, en de term sportrolstoel uit te breiden tot sportvoorziening.

Hoe zie je de ontwikkelingen in 2006 b.v. WMO. Wat betekent dat voor de WIG qua werk?
Iedereen kan op zijn vingers natellen dat het voor de lokale gehandicaptenplatforms, en dus ook voor de WIG, een ?hell of a job? wordt de invoering van de WMO. Via het Platform Gehandicaptenbeleid zijn we nauw betrokken bij de ontwikkeling van WMO-beleid, ook ten aanzien van cliŽntenparticipatie. We hebben de inhoud en reikwijdte van de WMO goed in beeld. In oktober hebben we samen met Makkers Unlimited in Nijmegen gedemonstreerd tegen het verlies aan (verzekerde) rechten door de komst van de WMO, althans als het huidige wetsvoorstel wordt aangenomen. We gaan in januari vanuit Nijmegen naar Den Haag om het debat in de Tweede Kamer te volgen. We hopen vele collega platforms en de CG-Raad daar tegen te komen,.

Wat is het sterkste punt van de WIG?
We zijn goed georganiseerd, we hebben goede dossierkennis en veel ervaringskennis. Tevens zitten we dicht op het beleid en de uitvoering daarvan.

Voor geÔnteresseerden is dit de website van de WIG:

http://www.wig.nl/
Gehandicaptenplatform Nijmegen
 Van  Aan
 Naam:  Naam:
 E-mailadres*:  E-mailadres*:
 Jouw bericht